Πρόσκληση Κατάθεσης Προσφοράς για την 6η Υγειονομική Περιφέρεια

Πρόσκληση Κατάθεσης Προσφοράς για την 6η Υγειονομική Περιφέρεια

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ κατάθεσης προσφοράς για την προμήθεια

ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ (CPV 33141200-2, «ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ») (KAE 1311)

Πιθανής προϋπ. δαπάνης 21.038,71 € προ ΦΠΑ ή 26.088,00 € συμπ. ΦΠΑ 24%

{Πιθανή ποσότητα : ……… 105.814 τεμ. }, για κάλυψη αναγκών περίπου ενός (1) έτους.

Με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ).

Επί ποινή αποκλεισμού της προσφοράς, όταν η προσφερόμενη τιμή που θα δοθεί, υπερβαίνει την ανώτατη τιμή που θα περιλαμβάνεται στο παρατηρητήριο τιμών της Ε.Π.Υ. (www.epromy.gr) για το είδος αυτό, κατά την τελευταία ημέρα υποβολής της προσφοράς (Ν. 3918/2.04.2011).

Η Δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του Νοσοκομείου.

 

Λεπτομέρειες θα βρείτε στο επισυναπτόμενο αρχείο