Πρόσκληση Κατάθεσης Προσφοράς 6η Υγειονομική Περιφέρεια Ελλάδος

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Κατάθεσης Προσφοράς  

 

                                Το  Γ. Ν. Ζακύνθου, έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

-του ν. 4412/2016 (Α’ 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», καθώς και τις τροποποιήσεις αυτού

-του ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,

–του ν. 4250/2014 (Α’ 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,, καθώς και τις τροποποιήσεις αυτού

-της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α’ 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,

-του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και ΚΗΜΔΗΣ            …»,

-του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις”,

-του π.δ  80/2016 (Α΄ 145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”,

-της με αρ. Π1 2380/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 3400) Ρύθμιση θεμάτων ΚΗΜΔΗΣ                       καθώς και  

– Την υπ’ αρίθμ. 23/28-4-2021, θέμα 3ο (ΑΔΑ: ΩΘΣ04690ΒΞ-ΕΔΘ),  απόφαση του Δ.Σ. του Γ.Ν.Ζ., με την οποία εγκρίθηκαν: α) οι Πίνακες Προγραμματισμού Υλικών και Υπηρεσιών (ανά ΚΑΕ και αναλυτικότερα ανά CPV) για το οικονομικό έτος 2021, που καταρτίσθηκαν με βάση τα όρια του εγκεκριμένου Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 και  τις διατάξεις του ν. 4542/2018 (ΦΕΚ 95 / Α’ / 1-7-2018), άρθρο τέταρτο «Ρυθμίσεις για την ΕΚΑΠΥ» παρ.1 και β) εγκρίθηκε από άποψη σκοπιμότητας η διενέργεια Διαγωνισμών για την σύναψη συμβάσεων προμήθειας όλων των ιατροτεχνολογικών προϊόντων και λοιπών υλικών, καθώς  και την παροχή υπηρεσιών που περιλαμβάνονται στους παραπάνω εγκεκριμένους πίνακες  και είναι εντός των χρηματικών ορίων που θέτει ο προϋπολογισμός δαπανών του Νοσοκομείου,  οικονομικού έτους 2021.

– Την έκθεση ανάληψης δαπάνης: 0/1458,  1028/0, ΑΔΑ: 6ΖΟΣ4690ΒΞ-1ΟΚ, Ποσού: 100,00 € (για το 2021) 

– Την ανάγκη για  εύρυθμη λειτουργία του Νοσοκομείου μας