“Πρόσκληση συμμετοχής στην προκαταρκτική διαβούλευση Ενιαίων Τεχνικών Προδιαγραφών για τροχήλατες συρταριέρες γραφείου”

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συμμετοχής στην προκαταρκτική διαβούλευση Ενιαίων Τεχνικών
Προδιαγραφών για τροχήλατες συρταριέρες γραφείου».
Σας γνωρίζουμε ότι η Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων της Γενικής Γραμματείας
Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, ως Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών, έχει εκπονήσει σχέδιο
Ενιαίων Τεχνικών Προδιαγραφών για τροχήλατες συρταριέρες γραφείου.
Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας κατάρτισης των προαναφερόμενων τεχνικών
προδιαγραφών διενεργείται δημόσια διαβούλευση αυτών στο ΕΣΗΔΗΣ, προκειμένου να
εξασφαλισθεί η ευρεία συμμετοχή των επιχειρήσεων και ο υγιής ανταγωνισμός. Κατόπιν τούτου
σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε με υποβολή σχολίων και προτάσεων και παρακαλούμε να
προωθήσετε την παρούσα πρόσκληση στα μέλη σας, καθώς και τυχόν άλλους σχετικούς με το
αντικείμενο οργανισμούς κατά την κρίση σας.
Η υποβολή σχολίων επί των τεχνικών προδιαγραφών θα είναι δυνατή στο ΕΣΗΔΗΣ
(www.promitheus.gov.gr, πεδίο «Προκαταρκτικές Διαβουλεύσεις Δημοσίων Συμβάσεων» για 15
ημέρες από την ανάρτηση τους ήτοι μέχρι 03/08/2023. Ο μοναδικός κωδικός για την αναζήτηση
της διαβούλευσης είναι 23DIAB000026889.

Συνημμένα: 1. Τεχνικές Προδιαγραφές για τροχήλατες συρταριέρες γραφείου.

Βρείτε το αρχείο με τις ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΡΟΧΗΛΑΤΕΣ ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ για τον Ιούλιο 2023, ΕΔΩ.