πρόσκληση υποβολής προσφοράς στο πλαίσιο της Απευθείας Ανάθεσης του άρθρου 118 του ν.4412/2016 για την «προμήθεια υγειονομικού υλικού (Προστατευτικά καλύμματα κεφαλής)»

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη  πρόσκληση υποβολής προσφοράς στο πλαίσιο της Απευθείας Ανάθεσης του άρθρου 118 του ν.4412/2016  για την «προμήθεια υγειονομικού υλικού (Προστατευτικά καλύμματα κεφαλής)», CPV: 18444000-3, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας εννέα χιλιάδων εκατόν εξήντα εννέα ευρω  (9.169,00€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ

 

Λεπτομέρειες στο επισυναπτόμενο αρχείο