Πρόσκληση υποβολής προσφοράς στο πλαίσιο της Απευθείας Ανάθεσης του άρθρου 118 του ν.4412/2016 για την «προμήθεια φαρμακευτικού υλικού (Ανοσοκατασταλτικά φάρμακα)»

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς στο πλαίσιο της Απευθείας Ανάθεσης του άρθρου 118 του ν.4412/2016 για την προμήθεια φαρμακευτικού υλικού (Ανοσοκατασταλτικά φάρμακα)»

 

Λεπτομέρειες στο επισυναπτόμενο αρχείο