Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 21/2021 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 21/2021 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

 

Το Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας κατόπιν της αριθ. 22/23-8-2021 (Θέμα 1ο) πράξης Δ.Σ. του Γ.Ν. Ημαθίας

Δ ι ε ν ε ρ γ ε ί

Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό κάτω των ορίων, για την ανάδειξη αναδόχου για την «Αποκομιδή, μεταφορά και διάθεση νοσοκομειακών αποβλήτων» (CPV: 90524400-0) για τις ανάγκες του Γ.Ν. Ημαθίας – Μονάδες Βέροιας και Νάουσας, συνολικού προϋπολογισμού εκατόν είκοσι οκτώ χιλιάδων ευρώ (128.000,00€) με Φ.Π.Α., για ένα χρόνο και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα: 7-10-2021 και ώρα 08:00 π.μ.

Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα: 22-10-2021 και ώρα 17:00.

Ημερομηνία Ηλεκτρονικής αποσφράγισης: 01-11-2021 και ώρα 12:30 στο Γραφείο Προμηθειών της Υγειονομικής Μονάδας Βέροιας ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής.

Σχετικά Αρχεία: