Στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ο Εκτ. Καν. (ΕΕ) 2021/2246 της Επιτροπής «για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2019/1793 της Επιτροπής για την προσωρινή αύξηση των επίσημων ελέγχων και τα μέτρα έκτακτης ανάγκης που διέπουν την είσοδο στην Ένωση ορισμένων αγαθών από ορισμένες τρίτες χώρες και για την εφαρμογή των κανονισμών (ΕΕ) 2017/625 και (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου»

Στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ο Εκτ. Καν. (ΕΕ) 2021/2246 της Επιτροπής  «για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2019/1793 της Επιτροπής για την προσωρινή αύξηση των επίσημων ελέγχων και τα μέτρα έκτακτης ανάγκης που διέπουν την είσοδο στην Ένωση ορισμένων αγαθών από ορισμένες τρίτες χώρες και για την εφαρμογή των κανονισμών (ΕΕ) 2017/625 και (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου»

Τον Εκτελ. Κανονισμό  (ΕΕ) 2021/2246  θα βρείτε στα παρακάτω links στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα.

 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2246&qid=1641846909564&from=EL   (ελληνική γλώσσα)

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2246&qid=1641846909564&from=EL  (αγγλική γλώσσα)

 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:

  1. Τίθεται μεταβατική περίοδος για τα εξής φορτία:
  • μαύρου πιπεριού (Piper nigrum) από τη Βραζιλία,
  • μελιτζανών (Solanum melongena), γλυκοπιπεριών (Capsicum annuum), πιπεριών του γένους Capsicum (εκτός από γλυκοπιπεριές) και κινέζικων φασολακιών (Vigna unguiculata ssp. sesquipedalis, Vigna unguiculata ssp. unguiculata) από τη Δομινικανή Δημοκρατία και
  • μανταρινιών (στα οποία περιλαμβάνονται και τα tangerines και satsumas), κλημεντίνων (clementines), wilkings και παρόμοιων υβριδίων εσπεριδοειδών και πορτοκαλιών από την Τουρκία,

   τα οποία υπόκειντο ήδη σε αυξημένους επίσημους ελέγχους πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, και τα οποία επιτρέπεται να εισέρχονται στην Ένωση έως τις 26 Ιανουαρίου 2022 χωρίς να συνοδεύονται από επίσημο πιστοποιητικό και τα αποτελέσματα

   δειγματοληψίας και ανάλυσης.

  1. Τα παραρτήματα I και II αντικαθίστανται από το κείμενο που παρατίθεται στο παράρτημα του εν λόγω κανονισμού.