Στο 11% το ποσοστό ανεργίας το Φεβρουάριο σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ

Έρευνα Εργατικού Δυναμικού: Φεβρουάριος 2024

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τις εποχικά προσαρμοσμένες εκτιμήσεις απασχόλησης και ανεργίας για τον μήνα Φεβρουάριο 2024.

• Το εποχικά διορθωμένο ποσοστό ανεργίας τον Φεβρουάριο του 2024 ανήλθε σε 11,0% έναντι του αναθεωρημένου προς τα κάτω 11,2% τον Φεβρουάριο του 2023 και του αναθεωρημένου προς τα άνω 10,6% τον Ιανουάριο του 2024.

• Οι απασχολούμενοι ανήλθαν σε 4.228.417 άτομα σημειώνοντας αύξηση κατά 76.736 άτομα σε σχέση με τον Φεβρουάριο του 2023 (1,8%) και μείωση κατά 38.712 άτομα σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2024 (-0,9%).

• Οι άνεργοι ανήλθαν σε 524.428 άτομα σημειώνοντας μείωση κατά 283 άτομα σε σχέση με τον Φεβρουάριο του 2023 (-0,1%) και αύξηση κατά 18.733 άτομα σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2024 (3,7%).

• Τα άτομα κάτω των 75 ετών που δεν περιλαμβάνονται στο εργατικό δυναμικό, ή «άτομα εκτός του εργατικού δυναμικού», δηλαδή τα άτομα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία, ανήλθαν σε 3.034.624, σημειώνοντας μείωση κατά 97.400 άτομα σε σχέση με τον Φεβρουάριο του 2023 (-3,1%) και αύξηση κατά 17.617 άτομα σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2024 (0,6%).

Στο Γράφημα 1 παρουσιάζεται η εξέλιξη των παραπάνω μεγεθών από τον Ιανουάριο του 2010.

Βάσει της μεθοδολογίας της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού που εφαρμόζεται και προκειμένου να διατηρείται η ποιότητα και αντιπροσωπευτικότητα των αποτελεσμάτων της Έρευνας σε ευθυγράμμιση με τον δειγματοληπτικό σχεδιασμό, τα μηνιαία στοιχεία επικαιροποιούνται με ενσωμάτωση νέων μονάδων, αμέσως μόλις οριστικοποιούνται τα αντίστοιχα στοιχεία για όλο το τρίμηνο ώστε να υπάρχει 100% κάλυψη του δείγματος. Το δείγμα νοικοκυριών και ατόμων της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού πρόκειται να επαναβαθμονομηθεί σε συνάρτηση με τα τελικά αναλυτικά δεδομένα της Απογραφής Πληθυσμού 2021, αμέσως μετά την ολοκλήρωση του τελικού σταδίου επεξεργασίας τους.

Γράφημα 1: Εξέλιξη μεγεθών απασχόλησης και ανεργίας


Τα μεγέθη και οι μεταβολές των εκτιμήσεων του πλήθους των απασχολουμένων, ανέργων, των ατόμων εκτός του εργατικού δυναμικού καθώς και το ποσοστό ανεργίας κατά τον Φεβρουάριο των ετών 2019 έως και 2024 παρουσιάζονται στον Πίνακα 1. Οι πλήρεις χρονοσειρές για απασχολούμενους, ανέργους, άτομα εκτός του εργατικού δυναμικού και το ποσοστό ανεργίας δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ. Το Γράφημα 2 παρουσιάζει τις ποσοστιαίες μεταβολές σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους.

Πίνακας 1: Απασχολούμενοι, άνεργοι, άτομα εκτός του εργατικού δυναμικού και ποσοστό (%) ανεργίας, Φεβρουάριος 2019 – 2024

 

ΟΛΗ Η ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΛΣΤΑΤ ΕΔΩ: EED_ELSTAT_02_2024