Συνημμένα πρωτοκόλλου 27467/2022/Κύριο Πρωτόκολλο

Συνημμένα πρωτοκόλλου 27467/2022/Κύριο Πρωτόκολλο

Ανάρτηση ανακοίνωσης για την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας
ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών του ανοιχτού επαναληπτικού ηλεκτρονικού
διαγωνισμού για την «Προμήθεια νέας βάσης δεδομένων ORACLE, μετεγκατάσταση στη νέα
βάση δεδομένων των εφαρμογών μισθοδοσίας & προσωπικού της ΥΠΑ».

ΕΝΤΥΠΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ_ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-exactCopy-signed