Συνοπτικός ∆ιαγωνισµός για την «Προµήθεια Κεφαλών υπερήχου και ηχοβολέα για τις ανάγκες του ακτινολογικού τµήµατος»

Συνοπτικός ∆ιαγωνισµός  για την «Προµήθεια Κεφαλών υπερήχου και ηχοβολέα για τις ανάγκες του ακτινολογικού τµήµατος»

424 ΓΣΝΕ/ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ/ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ
Τηλ.231038-1080
       231038-1074
       231038-1100

Σχετικά Αρχεία: