Συντήρηση Μαγνητικού Τομογράφου MAGNETOM SYMPHONY του Εργαστηρίου Μαγνητικής Τομογραφίας του ΓΝΑ

Το Γραφείο Διαγωνισμών – Συμβάσεων, του Τμήματος Προμηθειών, της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών, του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας
Επιτροπή Διενέργειας Διαγ. προκηρύσσει Ανοικτή διαδικασία Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για τη Συντήρηση Μαγνητικού Τομογράφου MAGNETOM SYMPHONY του Εργαστηρίου Μαγνητικής Τομογραφίας. Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ