Το Πολεµικό Ναυτικό διενεργεί: ∆ηµόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Μειοδοτικό ∆ιαγωνισµό για τη Σύναψη Σύµβασης µε Αντικείµενο την «Παροχή Υπηρεσιών Κινητής Τηλεφωνίας VPN-1 του ΠΝ», Χρονικής ∆ιάρκειας Τριών (3) Ετών και Έναντι Συνολικής Εκτιµώµενης Αξίας 179.000,00€

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ε2
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΗ ΑΜΥΝΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Διακήρυξη υπ’ αριθμό : ΑΔ Φ. 602.2/18/283530/Σ.1721/28 Ιουν 18/ΓΕΝ/Ε2-ΙΙ

Ανακοινώνουμε ότι το Πολεμικό Ναυτικό διενεργεί : Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό για τη Σύναψη Σύμβασης με Αντικείμενο την «Παροχή Υπηρεσιών Κινητής Τηλεφωνίας VPN-1 του ΠΝ», Χρονικής Διάρκειας Τριών (3) Ετών και Έναντι Συνολικής Εκτιμώμενης Αξίας 179.000,00€.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 7 Αυγούστου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.00 πμ.

Ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών στις 1 Αυγούστου 2018 ημέρα Τετάρτη και μέχρι ώρας 11.00.

Ανάρτηση της διακήρυξης στην ιστοσελίδα του Ηλεκτρονικού Κεντρικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) στις 2 Ιουλίου 2018.

Περισσότερες πληροφορίες και το κείμενο της διακήρυξης, παρέχονται ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών (Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), με αριθμό καταχώρησης / αναζήτησης του αναρτηθέντος διαγωνισμού 60976, μέσω του οποίου θα γίνει ο διαγωνισμός.

 

Σχετικά Αρχεία: