Το Πολεμικό Ναυτικό διενεργεί Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό με Αντικείμενο την Ανάπτυξη Διαχείρισης Σηματικής Αλληλογραφίας για την Υποστήριξη του Συστήματος των Στρατηγικών Τηλεπικοινωνιών του ΠΝ επ’ ωφελεία Πολεμικών Πλοίων

Διακήρυξη υπ’ αριθμό: ΑΔ Φ. 602.2/28/286340/Σ.3079/14 Νοε 18/ΓΕΝ/Ε2-ΙΙ

Ανακοινώνουμε ότι το Πολεμικό Ναυτικό διενεργεί: Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό για τη Σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο Χρονικής Διάρκειας Τριών (3) Ετών και με Αντικείμενο την Ανάπτυξη Διαχείρισης Σηματικής Αλληλογραφίας για την Υποστήριξη του Συστήματος των Στρατηγικών Τηλεπικοινωνιών του ΠΝ επ’ ωφελεία Πολεμικών Πλοίων, Συνολικής Εκτιμώμενης Αξίας Διακοσίων Σαράντα Ενός Χιλιάδων Εννιακοσίων Τριάντα Πέντε Ευρώ και Πενήντα Λεπτών (241.935,50 €), Άνευ ΦΠΑ.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 16 Ιανουαρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.00πμ.

Ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών στις 10 Ιανουαρίου 2019 ημέρα Πέμπτη και μέχρι ώρας 11.00.

Ανάρτηση της διακήρυξης στην ιστοσελίδα του Ηλεκτρονικού Κεντρικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) στις 22 Νοεμβρίου 2018.

Περισσότερες πληροφορίες και το κείμενο της διακήρυξης, παρέχονται ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών (Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), με αριθμό καταχώρησης / αναζήτησης του αναρτηθέντος διαγωνισμού 66878, μέσω του οποίου θα γίνει ο διαγωνισμός.

 

Σχετικά Αρχεία: