ΤΡΟΠΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ/ΕΠΑνΕΚ “ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ, ΠΑΙΔΟΤΟΠΩΝ”

ΤΡΟΠΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ/ΕΠΑνΕΚ “ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ, ΠΑΙΔΟΤΟΠΩΝ”

Στις 21-7-2021 o Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Ι. Τσακίρη, υπέγραψε τη Δεύτερη (2η) τροποποίηση της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης «Επιχορήγηση υφιστάμενων επιχειρήσεων γυμναστηρίων, παιδότοπων» του ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020.

Σύμφωνα με την τροποποίηση της Αναλυτικής Πρόσκλησης μεταξύ των άλλων :

1. Παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης  έως την Παρασκευή 10/09/2021 και ώρα 15:00.

2. Στον πίνακα του Κεφ. 6 – ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ προστίθενται οι

ακόλουθοι ΚΑΔ:

 * 93.11 / Εκμετάλλευση αθλητικών εγκαταστάσεων,
 * 93.11.10 / Υπηρεσίες λειτουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων,
 * 93.11.10.01 / Υπηρεσίες γηπέδων (4Χ4, 5Χ5 κλπ) ποδόσφαιρου, καλαθοσφαίρισης, αντισφαίρισης κλπ,
 * 93.11.10.02 / Υπηρεσίες γηπέδων γκολφ ή μίνι γκολφ, 93.11.10.03 / Υπηρεσίες κολυμβητηρίου (πισίνας) και
 * 93.11.10.05 / Υπηρεσίες χώρου μπόουλινγκ.

3.Στο Κεφ. 5 – ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ – ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ η τελευταία παράγραφος αντικαθίσταται ως εξής :

«Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης χρηματοδότησης οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, οι δημόσιες επιχειρήσεις, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και οι εξωχώριες εταιρείες. Επιπρόσθετα, δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης χρηματοδότησης οι πάσης φύσεως αθλητικοί σύλλογοι, σωματεία, αθλητικές ανώνυμες εταιρείες, καθώς και οι επιχειρήσεις που σχετίζονται με τις προαναφερθείσες κατηγορίες με οποιονδήποτε τρόπο (ενδεικτικά: μητρική, θυγατρική, συνδεδεμένη, συνεργαζόμενη, κοινή ιδιοκτησία/διαχείριση μέσω φυσικών προσώπων κλπ).»

4.Στην ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Α’ του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ VII προστίθεται η παράγραφος: «Δηλώνω ότι η επιχείρηση δεν σχετίζεται με αθλητικό σύλλογο, σωματείο, αθλητική ανώνυμη εταιρεία με οποιονδήποτε τρόπο (ενδεικτικά: μητρική, θυγατρική, συνδεδεμένη, συνεργαζόμενη, κοινή ιδιοκτησία/διαχείριση μέσω φυσικών προσώπων κλπ).».

Την απόφαση με το σύνολο των τροποποιήσεων καθώς και το σύνολο του περιεχομένου της επικαιροποιημένης Αναλυτικής ΄Πρόσκλησης της Δράσης, μπορείτε να το δείτε πατώντας εδώ [http://epan2.antagonistikotita.gr/uploads/2h_tropopoihsh_gymnasthria.pdf].

Επίσης έχει εκδοθεί το Εγχειρίδιο Ορθής Υποβολής Δικαιολογητικών του Παραρτήματος V (πατήστε εδώ [http://epan2.antagonistikotita.gr/uploads/pararthma_v_dieykriniseis.pdf]).

Υπενθυμίζεται για τη συγκεκριμένη Δράση ότι :

 * Προϋπολογισμός : 16 εκατ. ευρώ για το σύνολο των περιφερειών της χώρας.
 * Ημερομηνία Έναρξης Ηλεκτρονικής Υποβολής: Δευτέρα 31/05/2021 και ώρα 12:00
 * Ημερομηνία Λήξης Ηλεκτρονικής Υποβολής: Παρασκευή 10/09/2021 και ώρα 15:00
 * Η Αίτηση Χρηματοδότησης θα υποβληθεί ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) www.ependyseis.gr/mis [http://www.ependyseis.gr/mis]
 * Οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα αξιολογηθούν με σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής στο ΠΣΚΕ.
 * Οι ωφελούμενοι δύνανται να υποβάλλουν νέα αίτηση χρηματοδότησης μόνο στην περίπτωση που η προηγούμενη αίτησή τους έχει απορριφθεί και δεν έχουν προχωρήσει σε υποβολή ένστασης. Σε κάθε περίπτωση, η νέα αίτηση μπορεί να υποβληθεί μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης. Το δικαίωμα νέας υποβολής παύει να υφίσταται σε περίπτωση που η επιχείρηση αυτή ενταχθεί στη Δράση.

Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους.