Υπηρεσίες

Έναρξη της εφαρμογής του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) και της Υπηρεσίας Μιας Στάσης (Υ.Μ.Σ.) από 04.04.2011

Αγαπητά Μέλη,

Σας ενημερώνουμε ότι στο πλαίσιο εφαρμογής του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.), από τη Δευτέρα 04.04.2011, ξεκινά η λειτουργία της Υπηρεσίας Μιας Στάσης (ΥΜΣ) για τη σύσταση εταιρειών. Βάσει αυτής, για τη σύσταση προσωπικών εταιρειών, μπορείτε να απευθύνεστε στα Επιμελητήρια, ενώ για τη σύσταση Ε.Π.Ε., Α.Ε καθώς και προσωπικών εταιρειών, για τη σύσταση των οποίων απαιτείται σύνταξη συμβολαιογραφικού εγγράφου, μπορείτε να απευθύνεστε σε πιστοποιημένους συμβολαιογράφους του Νομού Ημαθίας.

 

Για περαιτέρω πληροφορίες, παραθέτουμε το υπ’ αρ. 470/24.03.2011 ΦΕΚ στο οποίο δημοσιεύθηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση Κ1-802, σχετικά με τη λειτουργία της παραπάνω υπηρεσίας, στην οποία περιλαμβάνονται και παραρτήματα – υποδείγματα εντύπων, που κατά περίπτωση απαιτείται να συμπληρώνονται καθώς και πίνακας με τα βήματα της νέας διαδικασίας εγγραφής εταιρειών Ο.Ε. και Ε.Ε..

 

> Κοινή Υπουργική Απόφαση Κ1-802

Εξαιρούνται από την Υπηρεσία μιας στάσης οι:
> επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος

 

Για επιπλέον πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο Τμήμα Μητρώου, τηλ. επικοινωνίας 2331 – 29774, κατά τις ώρες 08:00 – 14:00.

Εγγραφή Μελών

Η αναγγελία της εγγραφής γίνεται από τον κατά νόμο αρμόδιο εκπρόσωπο της επιχείρησης.

 

Ατομικές Επιχειρήσεις

 

Θα πρέπει να γίνει πρώτα η έναρξη της ατομικής επιχείρησης σας στην ΑΑΔΕ και στην συνέχεια θα μας στείλετε ηλεκτρονική τα παρακάτω για την αρχική εγγραφή σας στο ΓΕΜΗ και στο Επιμελητήριο.

 

 1. Στοιχεία μητρώου myAade
 2. Ταυτότητα ή άλλα νομιμοποιητικά έγγραφα
 3. Συμπληρωμένες τις 2 φόρμες όπως επισυνάπτονται και με υπογραφή
 4. Κατάθεση 10 ευρώ σε έναν από τους παρακάτω λογαριασμούς, με δικαιολογία ΑΦΜ και επωνυμία.

 

Πειραιώς GR 4801 7224 2000 5242 0173 42 853

ALPHA GR 2501 4083 0083 0002 002 009 860

ΕΘΝΙΚΗ GR 31 011 0325 00000 3255 4524 309

 

Όλα τα έγγραφα δύναται σταλούν ηλεκτρονικά

 

Προσωπικές Εταιρείες (ΟΕ, ΕΕ)
 1. Φωτοτυπία βεβαίωσης έναρξης εργασιών (από την αρμόδια Δ.Ο.Υ).
 2. Φωτοτυπία θεωρημένου καταστατικού της εταιρίας και τυχόν τροποποιήσεις που έχουν γίνει.
 3. Φωτοτυπίες αστυνομικών ταυτοτήτων των μελών της εταιρείας.

 

Ανώνυμες Εταιρείες (ΑΕ)
 1. Φωτοτυπία βεβαίωσης έναρξης εργασιών (από την αρμόδια Δ.Ο.Υ).
 2. Φωτοτυπία θεωρημένου καταστατικού της εταιρείας και τυχόν τροποποιήσεις που έχουν γίνει.
 3. Φωτοτυπία της ανακοίνωσης για καταχώρηση της Α.Ε. στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της έδρας της (Τμήμα Εμπορίου).
 4. Απόσπασμα πρακτικού Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ) για τη συγκρότηση σε Σώμα και τις αρμοδιότητες αυτών που θα την εκπροσωπούν στις διάφορες αρχές.
 5. Φ.Ε.Κ. στο οποίο δημοσιεύθηκε το καταστατικό καθώς και οι τροποποιήσεις που έχουν γίνει.
 6. Φωτοτυπίες αστυνομικών ταυτοτήτων των μελών της εταιρείας.

Αποδεικτικό κατάθεσης για καταχώρηση στο Φ.Ε.Κ. Εθνικού Τυπογραφείου.

 

Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ)
 1. Φωτοτυπία βεβαίωσης έναρξης εργασιών (από την αρμόδια Δ.Ο.Υ).
 2. Φωτοτυπία θεωρημένου καταστατικού της εταιρείας και τυχόν τροποποιήσεις που έχουν γίνει.
 3. Αποδεικτικό κατάθεσης για καταχώρηση στο Φ.Ε.Κ. Εθνικού Τυπογραφείου.
 4. Φ.Ε.Κ. που δημοσιεύθηκε η περίληψη του καταστατικού.
 5. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας του διαχειριστή ή διαχειριστών.

 

Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης (ΣυνΠΕ)
 1. Φωτοτυπία βεβαίωσης έναρξης εργασιών (από την αρμόδια Δ.Ο.Υ).
 2. Φωτοτυπία θεωρημένου καταστατικού της εταιρίας και τυχόν τροποποιήσεις που έχουν γίνει.
 3. Απόφαση Ειρηνοδικείου για έγκριση καταστατικού.
 4. Πράξη Γενικής Συνέλευσης για την εκλογή των μελών των οργάνων Διοίκησης και Ελέγχου.
 5. Πράξη Διοικητικού ή Εποπτικού Συμβουλίου για συγκρότηση σε Σώμα.

 

Υποκαταστήματα Ε.Π.Ε.
 1. Φωτοτυπία βεβαίωσης έναρξης εργασιών (από την αρμόδια Δ.Ο.Υ).
 2. Φωτοτυπία θεωρημένου καταστατικού της εταιρείας και τυχόν τροποποιήσεις που έχουν γίνει.
 3. Αποδεικτικό κατάθεσης για καταχώρηση στο Φ.Ε.Κ. Εθνικού Τυπογραφείου.
 4. Φ.Ε.Κ. που δημοσιεύθηκε η περίληψη του καταστατικού.
 5. Επιστολή της Ε.Π.Ε. με το δείγμα υπογραφής του Διευθυντή του Υποκαταστήματος.
 6. Πιστοποιητικό του Επιμελητηρίου της έδρας της Α.Ε. για την εγγραφή στα Μητρώα.

 

Υποκαταστήματα Α.Ε.
 1. Φωτοτυπία έναρξης λειτουργίας Υποκαταστήματος,
  ή Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου για την Ίδρυση Υποκαταστήματος.
 2. Αρχικό καταστατικό και τροποποιήσεις.
 3. Φ.Ε.Κ. που δημοσιεύθηκε η περίληψη του καταστατικού και η εγκριτική απόφαση του Νομάρχη.
 4. Πιστοποιητικό του Επιμελητηρίου της έδρας της Α.Ε. για την εγγραφή στα Μητρώα.
 5. Επιστολή της Α.Ε. με το δείγμα Υπογραφής του Διευθυντή του Υποκαταστήματος.
Διαγραφή Μελών

Ατομικές Επιχειρήσεις

 1. Φωτοτυπία βεβαίωσης διακοπής εργασιών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.Προσωπικές Εταιρείες (ΟΕ, ΕΕ)

 1. Φωτοτυπία βεβαίωσης διακοπής εργασιών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
 2. Φωτοτυπία δήλωσης παύσης εργασιών από Πρωτοδικείο.


Ανώνυμες Εταιρείες (ΑΕ)

 1. Φωτοτυπία βεβαίωσης διακοπής εργασιών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
 2. Φωτοτυπία Απόφασης Πρακτικού Διοικητικού Συμβουλίου για τη διάλυση της Εταιρίας.


Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ)

 1. Φωτοτυπία βεβαίωσης διακοπής εργασιών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
 2. Φωτοτυπία διαλυτικού από Πρωτοδικείο.


Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης (ΣυνΠΕ)

 1. Φωτοτυπία βεβαίωσης διακοπής εργασιών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
 2. Φωτοτυπία Απόφασης Πρακτικού Διοικητικού Συμβουλίου για τη διάλυση της Εταιρίας.


Υποκαταστήματα Ε.Π.Ε.

 1. Φωτοτυπία βεβαίωσης διακοπής εργασιών του Υποκαταστήματος από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
 2. Φωτοτυπία τροποποίησης για διακοπή του Υποκαταστήματος από Πρωτοδικείο.


Υποκαταστήματα Α.Ε.

 1. Φωτοτυπία βεβαίωσης διακοπής εργασιών του Υποκαταστήματος από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
 2. Φωτοτυπία απόφασης πρακτικού Διοικητικού Συμβουλίου για διακοπή Υποκαταστήματος.
Έκδοση Πιστοποιητικών

Το Τμήμα Μητρώου του Επιμελητηρίου εκδίδει χωρίς χρέωση πιστοποιητικά Εγγραφής, Διαγραφής, Ιστορικής Διαδρομής (για συνταξιοδότηση των επιχειρηματιών).

 

Για την έκδοση κάθε πιστοποιητικού θα πρέπει:

 

 • – Nα είναι ενημερωμένος ο ατομικός φάκελος της επιχείρησης με όλα τα σχετικά δικαιολογητικά.
 • – Να καταβληθούν τυχόν οφειλούμενες συνδρομές.
Θεώρηση Τίτλων - Επωνυμιών

Το Τμήμα Μητρώου του Επιμελητηρίου είναι αρμόδιο για τον έλεγχο του δικαιώματος χρήσης Επωνυμιών και Διακριτικών Τίτλων για τις Επιχειρήσεις – Μέλη του. Για το σκοπό αυτό, εκδίδει Βεβαιώσεις Ελέγχου Δικαιώματος Χρήσης Διακριτικών Τίτλων, και θεωρεί καταστατικά για το Δικαίωμα Χρήσης Επωνυμίας.

Θεώρηση Υπογραφών

Το Τμήμα Μητρώου του Επιμελητηρίου βεβαιώνει – θεωρεί το όμοιο ή το ιδιόχειρο της υπογραφής των εκπροσώπων των επιχειρήσεων – μελών του.

Για την θεώρηση κάθε υπογραφής είναι απαραίτητη η παρουσία του ενδιαφερόμενου, έχοντας μαζί και την αστυνομική του ταυτότητα.