Υποχρέωση εγγραφής «Φορέων Εκμετάλλευσης» και «Εμπόρων» Ξυλείας ή προϊόντων Ξύλου στα Μητρώα της Δ/νσης Δασών Ημαθίας

Υποχρέωση εγγραφής «Φορέων Εκμετάλλευσης» και «Εμπόρων» Ξυλείας ή προϊόντων Ξύλου στα Μητρώα της Δ/νσης Δασών Ημαθίας

Με αφορμή αιτήματα εγγραφής επιχειρήσεων, φυσικών ή νομικών προσώπων, κλπ, που δραστηριοποιούνται εμπορικά σε αγοραπωλησίες ξυλείας ή προϊόντων ξύλου, στα Μητρώα «Φορέων Εκμετάλλευσης» και «Εμπόρων» Κανονισμού Ξυλείας 995/2010 Ε.Ε, υπενθυμίζονται τα εξής:

Η Δ/νση Δασών Ημαθίας με τα Γ, 2′ και 3′ σχετικά, ενημέρωσε αναφορικά με τον Κανονισμό Ξυλείας Ε.Ε. 995/2010 και τον σκοπό αυτού, για την ξυλεία και προϊόντα ξύλου που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού, για την αναγκαιότητα εγγραφής των υπόχρεων στα Μητρώα και την επιβολή προστίμου στην περίπτωση εκπρόθεσμης αίτησης εγγραφής τους.

Σύμφωνα με την στο 7′ σχετικό διευκρινιστική εγκύκλιο και μετά από συνεννόηση με το αρμόδιο τμήμα του ΥΠΕΝ, σε κάθε περίπτωση οι νεοϊδρυόμενες εταιρείες που προμηθεύονται ως πρώτη ύλη «ξυλεία ή προϊόντα ξυλείας» (υπό την έννοια του Καν. 995/2010) έχουν υποχρέωση εγγραφής στα εν λόγω Μητρώα εντός εξαμήνου (6μήνου) από την έναρξη των δραστηριοτήτων τους. Για την έγκαιρη εγγραφή τους δεν προβλέπεται κανενός είδους οικονομική επιβάρυνσή, ούτε οποιουδήποτε τύπου συνδρομή. Αντίθετα, η μη έγκαιρη υποβολή αίτησης για εγγραφή στα αντίστοιχα μητρώα, πέραν του εξαμήνου, επισύρει ποινές και χρηματικό πρόστιμο ύψους επτακοσίων (700,00) ευρώ [παρ. 4 του άρθρου 9 «Ποινικές και διοικητικές κορώσεις» της 4′ σχετικής ΚΥΑ] το οποίο εκδίδεται με απόφαση του Προϊσταμένου της οικείας Διεύθυνσης Δασών.

Καλούνται τα μέλη του Επιμελητηρίου που προμηθεύονται ως πρώτη ύλη «ξυλεία ή προϊόντα ξυλείας» και στο μέτρο του εφικτού των ήδη εγγεγραμμένων στα μητρώα οι οποίοι σχετίζονται με ξυλεία ή προϊόντα ξυλείας, να  απευθύνονται στα γραφεία της Δ/νσης Δασών Ημαθίας, ως Περιφερειακή Αρμόδια Αρχή Ξυλείας Π.Ε Ημαθίας, στην διεύθυνση Ίωνος 2 – Βέροια, 4ος όροφος.

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ PDF

1493-ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΜΗΤΡΩΑ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ