Υπόχρεοι εγγραφής στο μητρώο επαγγελματιών (φυτουγειονομικό μητρώο)

Υπόχρεοι εγγραφής στο μητρώο επαγγελματιών (φυτουγειονομικό μητρώο)

 

 Σύμφωνα με τα παραπάνω σχετικά σας ενημερώνουμε την υποχρέωση εγγραφής συγκεκριμένων επαγγελματιών στο σχετικό μητρώο (πρώην φυτουγειονομικό μητρώο).

Στο Π.Δ. 37/2021 αναφέρονται τα εξής: «Στο επίσημο μητρώο εγγράφονται οι επαγγελματίες της παρ. 1 του άρθρου 65 του κανονισμού(ΕΕ) 2016/2031, με την επιφύλαξη της παρ. 3 του ίδιου άρθρου. Επίσης, εγγράφονται και οι καλλιεργητές ή άλλοι επαγγελματίες, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που ασκούν μία ή περισσότερες από τις δραστηριότητες της περ. 9 του άρθρου 2 του ίδιου κανονισμού, με εξαίρεση τους τελικούς χρήστες.