Υπ.Ανάπτυξης και Επενδύσεων – Απαιτήσεις για τη διάθεση στην αγορά φωτεινών πηγών (λάμπες, χριστουγεννιάτικα λαμπάκια, κ.λπ.)

Η Διεύθυνση Ασφάλειας και Συμμόρφωσης Βιομηχανικών Προϊόντων της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας αποτελεί την αρμόδια Αρχή Εποπτείας και Διαχείρισης για το πεδίο της ασφάλειας και συμμόρφωσης των βιομηχανικών προϊόντων (α – γ σχετικά) και την αρμόδια αρχή για τον έλεγχο της συμμόρφωσης προϊόντων ηλεκτρολογικού υλικού ως προς τις διατάξεις των (δ) – (ια) σχετικών.

Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η κατασκευή και η εισαγωγή εποχιακών προϊόντων φωτισμού, όπως χριστουγεννιάτικων λαμπών, λαμβάνει χώρα σε χρόνο πολύ προγενέστερο από τη διάθεση αυτών στην αγορά, και προκειμένου για την έγκαιρη ενημέρωση των μελών σας, σας ενημερώνουμε ότι τα προϊόντα φωτεινών πηγών προκειμένου να καταστούν διαθέσιμα στην αγορά οφείλουν να είναι πλήρως συμμορφούμενα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, ήτοι των (δ) – (ια) σχετικών.

Ως «φωτεινή πηγή» ορίζεται το ηλεκτρικό προϊόν που προορίζεται να εκπέμπει φως, ή, στην περίπτωση φωτεινής πηγής που δεν λειτουργεί με πυράκτωση, που προορίζεται να εκπέμπει φως με δυνατότητα ρύθμισής της, ή αμφότερα, με τα οπτικά χαρακτηριστικά που ορίζονται στο άρθρο 2 του (ι) σχετικού.

Την ευθύνη για τη διάθεση στην αγορά συμμορφούμενων προϊόντων φέρουν ο κατασκευαστής, ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος, ο εισαγωγέας και ο διανομέας.

Ειδικότερα, οι κατασκευαστές/εισαγωγείς/διανομείς προϊόντων φωτεινών πηγών πριν τα διαθέσουν στην ελληνική αγορά θα πρέπει να διασφαλίζουν/επαληθεύσουν ότι αυτά ικανοποιούν τουλάχιστον τις εξής απαιτήσεις:

1. Φέρουν τη σήμανση CE και συνοδεύονται από οδηγίες και πληροφορίες ασφάλειας προς τους καταναλωτές στην ελληνική γλώσσα.

2. Φέρουν αριθμό τύπου, παρτίδας ή σειράς ή άλλο στοιχείο που επιτρέπει την ταυτοποίησή τους ή όταν δεν το επιτρέπει το μέγεθος ή η φύση τους, οι απαιτούμενες πληροφορίες αναγράφονται στη συσκευασία του προϊόντος ή σε έγγραφο που το συνοδεύει.

3. Αναγράφεται επάνω στο προϊόν το όνομα, η καταχωρισμένη εμπορική επωνυμία ή το καταχωρισμένο εμπορικό σήμα και η ταχυδρομική διεύθυνση του κατασκευαστή. Όταν αυτό είναι αδύνατον, τα στοιχεία αυτά αναγράφονται στη συσκευασία του προϊόντος ή στα συνοδευτικά έγγραφα. Η ταχυδρομική διεύθυνση υποδεικνύει ένα μοναδικό σημείο επικοινωνίας με τονκατασκευαστή.Στην περίπτωση εισαγωγέα σημειώνεται επιπρόσθετα στο προϊόν και το όνομα, η καταχωρισμένη εμπορική επωνυμία ή το καταχωρισμένο εμπορικό σήμα του εισαγωγέα και η ταχυδρομική διεύθυνσή του ή, όταν αυτό δεν είναι δυνατόν, τα στοιχεία αυτά αναγράφονται στη συσκευασία του προϊόντος ή σε έγγραφο που το συνοδεύει. Τα στοιχεία της επικοινωνίας διατυπώνονται στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα.

4. Συνοδεύονται από Δήλωση Συμμόρφωσης ΕΕ (Declaration of Conformity EU) του κατασκευαστή του
προϊόντος ως προς τις απαιτήσεις:
i. της Οδηγίας 2014/35/ΕΕ σχετικά με τη διαθεσιμότητα στην αγορά ηλεκτρολογικού υλικού που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί εντός ορισμένων ορίων τάσης (Οδηγία Χαμηλής Τάσης, LVD).
ii. της Οδηγίας 2011/65/ΕΕ σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρονικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό (ROHS).
iii. της Οδηγίας 2009/125/ΕΚ και του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/2020 σχετικά με τον οικολογικό σχεδιασμό (Ecodesign).
Επισημαίνεται ότι η Δήλωση Συμμόρφωσης ΕΕ συντάσσεται ή μεταφράζεται στην ελληνική γλώσσα από επίσημη αρχή κατά τις κείμενες διατάξεις.

5. Ως προς τις απαιτήσεις ενεργειακής επισήμανσης επιπρόσθετα σημειώνονται τα κάτωθι:
– από την 1η Σεπτεμβρίου 2021 στην ενεργειακή ετικέτα της ΕΕ για τις φωτεινές πηγές χρησιμοποιείται η κλίμακα A (πιο αποδοτικό) έως το G (λιγότερο αποδοτικό). Υπάρχοντα αποθέματα με την παλιά ετικέτα (A+ ή A++) δύνανται να εξακολουθήσουν να πωλούνται στα καταστήματα έως την 1η Μαρτίου 2023 (https://ec.europa.eu/info/energy-climatechange-environment/standards-tools-and-labels/products-labelling-rules-andrequirements/energy-label-and-ecodesign/energy-efficient-products/lighting_en)
– κάθε φωτεινή πηγή που διατίθεται στην αγορά ως αυτοτελές προϊόν (δηλαδή δεν είναι ενσωματωμένη σε περιέχον προϊόν) και είναι συσκευασμένη, παρέχεται με ετικέτα τυπωμένη επάνω στη συσκευασία, με τη μορφή που καθορίζεται στο Παράρτημα III του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/2015.
– κάθε οπτική διαφήμιση συγκεκριμένου μοντέλου φωτεινής πηγής περιέχει την τάξη ενεργειακής απόδοσης αυτού του μοντέλου και το εύρος των διαθέσιμων τάξεων ενεργειακής απόδοσης της ετικέτας, σύμφωνα με το παράρτημα VII και το παράρτημα VIII του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/2015.
– οι έμποροι διασφαλίζουν ότι οι υφιστάμενες ετικέτες στις φωτεινές πηγές στα σημεία πώλησης αντικαθίστανται από τις αναπροσαρμοσμένες ετικέτες κατά τρόπο ώστε να καλύπτεται η υφιστάμενη ετικέτα, μεταξύ άλλων και όταν τυπώνεται ή προσαρτάται στη συσκευασία, έως την 1η Μαρτίου 2023, και οι αναπροσαρμοσμένες ετικέτες δεν εμφανίζονται πριν από την εν λόγω ημερομηνία.

– οι προμηθευτές φωτεινών πηγών διασφαλίζουν ότι στην Ευρωπαϊκή Βάση Δεδομένων Προϊόντων για την Ενεργειακή Σήμανση (EPREL-άρθρο 12 του (θ) σχετικού): i) καταχωρίζονται στο δημόσιο τμήμα αυτής οι τιμές των παραμέτρων που περιλαμβάνονται στο δελτίο πληροφοριών για το προϊόν, όπως ορίζονται στο παράρτημα V του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/2015 και ii) εισάγεται το περιεχόμενο της τεχνικής τεκμηρίωσης αυτού όπως ορίζεται στο Παράρτημα VI του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/2015.

Επισημαίνεται ότι η μη τήρηση των ανωτέρω απαιτήσεων για τη διάθεση των προϊόντων επισύρει σε όσους οικονομικούς φορείς τα διακινούν σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα, από την εισαγωγή μέχρι και τη διάθεση στον τελικό χρήστη, τις προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Ε΄ του ν. 4801/2021.

Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, ως αρμόδια αρχή εποπτείας του ηλεκτρολογικού υλικού, διενεργεί τακτικούς και έκτακτους ελέγχους για τη διαπίστωση συμμόρφωσης των εν λόγω προϊόντων με τις ανωτέρω απαιτήσεις, σε όλα τα σημεία της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Γ.Πρ.-2022-87404-Έγγραφο-Απαιτήσεις-για-τη-διάθεση-στην-αγορά-φωτεινών-πηγών-λάμπες-χριστουγεννιάτικα-λαμπάκια-κ.λπ.