Υπ’ αριθμό 54/2022 διακήρυξη για την Προμήθεια, εγκατάσταση και παραμετροποίηση του δικτυακού εξοπλισμού της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης.

Η Διοίκηση της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, βάσει της υπ’ αρ. 47056/19-10-2022
(ΑΔΑ: 6Φ5ΝΟΡ1Ο-1ΝΛ) Απόφασης διενέργειας, προκηρύσσει: Ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό κάτω των ορίων, για την «Προμήθεια, εγκατάσταση και παραμετροποίηση του δικτυακού εξοπλισμού της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης (CPV: 32413000-1, Ολοκληρωμένο δίκτυο)». Διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ.