ΥΠ ΑΡΙΘΜ 4939 Πρόσκληση κατάθεσης προσφοράς για την ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΥΠ ΑΡΙΘΜ 4939 Πρόσκληση κατάθεσης προσφοράς για την ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Γ.Ν.Ζακύνθου “Αγιος Διονύσιος”
Τμήμα Οικονομικoύ (Γραφείο Προμηθειών)
Πληροφορίες: Σταμίρης Διονύσιος
Τηλ.: 2695360660

ΑΔΑΜ ΠΡΟΣΚ.ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣΩ5Ψ34690ΒΞ-5Γ5 22PROC011286434