Υπ’ Αριθ. 9/2022 Διακήρυξη Διαγωνιστικής Διαδικασίας, Ηλεκτρονικός Δημόσιος Ανοιχτός, Σύναψης Σύμβασης για την προμήθεια υγειονομικού υλικού (Τηλεμετρικό σύστημα παρακολούθησης)

Υπ’ Αριθ. 9/2022 Διακήρυξη Διαγωνιστικής Διαδικασίας, Ηλεκτρονικός Δημόσιος Ανοιχτός, Σύναψης Σύμβασης για την προμήθεια υγειονομικού υλικού (Τηλεμετρικό σύστημα παρακολούθησης)

 

Λεπτομέρεις θα βρείτε στο επισυναπτόμενο