«Φρένο» στη σύσταση μονοπρόσωπων εταιρειών μετά το νέο σύστημα τεκμαρτής φορολόγησης επιχειρεί το Υπ.Οικ.

Με το άρθρο 17 του νομοσχεδίου «Μέτρα για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής» που τέθηκε σε διαβούλευση, και όπως αναφέρει η Ανάλυση Συνεπειών Ρύθμισης, «με την αξιολογούμενη ρύθμιση περιορίζεται η δυνατότητα φοροαποφυγής μέσω της διακοπής της ατομικής επιχείρησης και της σύστασης και συμμετοχής σε μονοπρόσωπη εταιρεία. Ειδικότερα, μετά από τη διενέργεια ελέγχου σε ελεύθερο επαγγελματία που είχε ατομική επιχείρηση στο παρελθόν, τη διέκοψε και στη συνέχεια συνέστησε μονοπρόσωπη εταιρεία με το ίδιο ακριβώς αντικείμενο, μπορεί να επιβληθεί φόρος στο φυσικό πρόσωπο, αν ο φόρος που προκύπτει από τη λειτουργία της εταιρείας (φόρος επί των κερδών της εταιρείας και επί του μερίσματος, αν όλα τα κέρδη είχαν διανεμηθεί) είναι μικρότερος από τον φόρο που θα κατέβαλλε ο ελεύθερος επαγγελματίας αν συνέχιζε την ατομική του δραστηριότητα, με βάση το τεκμαιρόμενο ελάχιστο κέρδος που καθιερώνεται στον παρόντα νόμο. Σε μια τέτοια περίπτωση το φυσικό πρόσωπο καταβάλλει τη διαφορά ανάμεσα στον φόρο που οφείλει η εταιρεία και τον φόρο που θα όφειλε ο ίδιος, αν το κέρδος της εταιρείας είχε διανεμηθεί ως μέρισμα στο σύνολό του, και στον φόρο που θα κατέβαλλε κατ’ εφαρμογή του τεκμαιρόμενου ελάχιστου κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα. Σημειώνεται ότι και στην περίπτωση αυτή ο προσδιορισμός της φορολογικής υποχρέωσης είναι τεκμαρτός, δηλαδή μπορεί ο φορολογούμενος να αξιοποιήσει τις δυνατότητες που έχει για να αμφισβητήσει και το τεκμαιρόμενο ελάχιστο κέρδος από επιχειρηματική δραστηριότητα.»

Το άρθρο 17 εφαρμόζεται για εισοδήματα που αποκτώνται στα φορολογικά έτη 2023 και επόμενα, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 49 του νομοσχεδίου.

Οι προτεινόμενες διατάξεις:

Άρθρο 17
Φορολόγηση επί του τεκμαιρόμενου ελάχιστου κέρδους για φυσικά πρόσωπα που έπαυσαν την ατομική επιχειρηματική δραστηριότητά τους και έχουν συστήσει μονοπρόσωπη εταιρεία – Προσθήκη άρθρου 28Ε στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος

Στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013, Α΄ 167) προστίθεται άρθρο 28Ε ως εξής:
«Άρθρο 28Ε
Φορολόγηση επί του τεκμαιρόμενου ελάχιστου κέρδους για φυσικά πρόσωπα που διέκοψαν την ατομική επιχειρηματική δραστηριότητά τους και έχουν συστήσει μονοπρόσωπη εταιρεία
1. Μετά από τη διενέργεια ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 23 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Κ.Φ.Δ. – ν. 4987/2022, Α΄ 206) δύναται να επιβληθεί φόρος εισοδήματος από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας σε φυσικό πρόσωπο που έχει ασκήσει ατομική επιχείρηση της περ. γ) της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4308/2014 (Α΄ 251), έχει διακόψει την επιχειρηματική του δραστηριότητα και συμμετέχει ως μοναδικός μέτοχος ή εταίρος σε μονοπρόσωπη εταιρεία που ασκεί την ίδια επιχειρηματική δραστηριότητα. Ο φόρος της παρούσας αντιστοιχεί στον φόρο που θα επιβαλλόταν στο φυσικό πρόσωπο επί του ελάχιστου τεκμαιρόμενου κέρδους από την επιχειρηματική δραστηριότητα, σύμφωνα με τα άρθρα 28Α έως 28Δ, σε συνδυασμό με την παρ. 3 του παρόντος, και επιβάλλεται, εφόσον από τον έλεγχο διαπιστωθούν τα εξής:
α) το φυσικό πρόσωπο συμμετέχει ως μοναδικός εταίρος ή μέτοχος σε μονοπρόσωπη εταιρεία, η οποία ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα που ταυτίζεται, ως προς τον Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.), με την επιχειρηματική δραστηριότητα που ασκούσε το φυσικό πρόσωπο πριν από τη διακοπή των εργασιών του, και
β) το ποσό του φόρου εισοδήματος που αναλογεί στα κέρδη του νομικού προσώπου, αθροιζόμενο προς τον φόρο που θα επιβαλλόταν στα μερίσματα, αν διανέμονταν το σύνολο των κερδών, υπολείπεται του ελάχιστου φόρου που θα επιβαλλόταν για το φυσικό πρόσωπο από την εφαρμογή των άρθρων 28Α ως 28Δ, αν εξακολουθούσε να ασκεί υπό τη μορφή ατομικής επιχείρησης την επιχειρηματική δραστηριότητα που ασκούσε στο παρελθόν και η οποία ταυτίζεται με την επιχειρηματική δραστηριότητα της εταιρείας.
2. Για την εφαρμογή της παρ. 1 λαμβάνονται υπόψη οι επιχειρηματικές ή επαγγελματικές δραστηριότητες που αντιστοιχούν στον Κ.Α.Δ. με τα μεγαλύτερα έσοδα, όπως προκύπτουν από τα δηλούμενα στοιχεία του νομικού προσώπου της παρ. 1.
3. Για τον προσδιορισμό του ελάχιστου τεκμαιρόμενου κέρδους που θα είχε το φυσικό πρόσωπο αν ασκούσε την επιχειρηματική δραστηριότητα υπό τη μορφή της ατομικής επιχείρησης σύμφωνα με τα άρθρα 28Α έως 28Δ, ισχύουν τα εξής:
α) για την προσαύξηση του κατώτατου μισθού από τη δεύτερη τριετία δραστηριότητας και εφεξής, της υποπερ. αα) της περ. α) της παρ. 2 του άρθρου 28Α και τις μειώσεις του ελάχιστου τεκμαιρόμενου κέρδους, κατά τα πέντε (5) πρώτα έτη δραστηριότητας, της παρ. 1 του άρθρου 28Γ, λαμβάνονται υπόψη αθροιστικά τα χρονικά διαστήματα κατά τα οποία το φυσικό πρόσωπο κατείχε το σύνολο των εταιρικών μεριδίων ή μετοχών της μονοπρόσωπης εταιρείας και αυτά, κατά τα οποία το φυσικό πρόσωπο ασκούσε την ίδια επιχειρηματική δραστηριότητα, υπό τη μορφή ατομικής επιχείρησης,
β) για την εύρεση του μισθού του υψηλότερα αμειβόμενου υπαλλήλου της υποπερ. αβ) της περ. α) της παρ. 2 του άρθρου 28Α, του ετήσιου κόστους μισθοδοσίας της περ. β) της παρ. 2 του άρθρου 28Α και τη σύγκριση του κύκλου εργασιών, σε σχέση με τον μέσο όρο του κύκλου εργασιών στη δραστηριότητα με τον αντίστοιχο Κ.Α.Δ. της περ. γ) της παρ. 2) του άρθρου 28Α, λαμβάνονται υπόψη τα δεδομένα του νομικού προσώπου,
γ) η μείωση του τεκμαιρόμενου ελάχιστου κέρδους με βάση το εισόδημα από μισθωτή εργασία, συντάξεις και αγροτική δραστηριότητα του άρθρου 28Β, η απαλλαγή με βάση την αναπηρία της παρ. 2 του άρθρου 28Γ και η μείωση με βάση τον τόπο κατοικίας της παρ. 3 του άρθρου 28Γ, εφαρμόζονται εφόσον συντρέχουν οι σχετικές προϋποθέσεις στο πρόσωπο του φυσικού προσώπου.
4. Για τον προσδιορισμό του φόρου της παρ. 1, από τον φόρο που αντιστοιχεί στο τεκμαιρόμενο ελάχιστο κέρδος και προσδιορίζεται σύμφωνα με την παρ. 3, αφαιρείται το ποσό των φόρων της περ. β) της παρ. 1 που αντιστοιχούν στα κέρδη του νομικού προσώπου και στα μερίσματα.
5. Αν για διαφορετικά χρονικά διαστήματα, εντός του ίδιου φορολογικού έτους, το φυσικό πρόσωπο ασκεί την ίδια επιχειρηματική δραστηριότητα, υπό τη μορφή ατομικής επιχείρησης και μέσω μονοπρόσωπης εταιρείας, στην οποία είναι μοναδικός εταίρος ή μέτοχος, το παρόν εφαρμόζεται για το χρονικό διάστημα που η επιχειρηματική δραστηριότητα ασκείται μέσω μονοπρόσωπης εταιρείας.».