Χορήγηση στοιχείων του Μητρώου Μελών του Επιμελητηρίου μας στην Ένωση Εταιρειών «ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Ι.Κ.Ε. – ADVICE ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.» για τη διενέργεια της «Έρευνας – Μελέτης για την ενίσχυση της ρευστότητας των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων με σύγχρονα χρηματοδοτικά εργαλεία»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Θέμα: «Χορήγηση στοιχείων του Μητρώου Μελών του Επιμελητηρίου μας στην Ένωση Εταιρειών «ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Ι.Κ.Ε. – ADVICE ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.» για τη διενέργεια της «Έρευνας – Μελέτης για την ενίσχυση της ρευστότητας των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων με σύγχρονα χρηματοδοτικά εργαλεία»

Αγαπητά μέλη,

Όπως γνωρίζετε, το Επιμελητήριο Ημαθίας, σύμφωνα με τον ιδρυτικό του σκοπό οφείλει να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, αλλά και να συνδράμει σε ενέργειες που πραγματοποιούνται προς όφελος των επιχειρήσεων μελών του και της επιχειρηματικότητας εν γένει.

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας με την υπ’ αριθ. πρωτ. 36913/29-3-2021 σύμβαση ανάθεσης έχει αναθέσει στην Ένωση Εταιρειών «ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Ι.Κ.Ε. – ADVICE ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.» τη διενέργεια της «Έρευνας – Μελέτης για την ενίσχυση της ρευστότητας των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων με σύγχρονα χρηματοδοτικά εργαλεία». Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της ενταγμένης στο ΕΠΑνΕΚ Πράξης «Προσαρμογή του Εθνικού Παρατηρητηρίου για τις ΜμΕ στις ανάγκες της νέας Αναπτυξιακής/Βιομηχανικής Πολιτικής 2020-2030 και της πολιτικής για τις ΜμΕ Ανάπτυξη υπηρεσιών και εργαλείων παρακολούθησης και πληροφόρησης» με Αναθέτουσα Αρχή τη Διεύθυνση Στήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας. Συνημμένα σας αποστέλλεται η σχετική επιστολή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Κατόπιν του από 27-7-2021 έγγραφου αιτήματός της χορηγήθηκαν στην Ένωση Εταιρειών «ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Ι.Κ.Ε. – ADVICE ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.» λίστα με τα στοιχεία επικοινωνίας των μελών του Επιμελητηρίου μας, τα οποία ενδεικτικά περιλαμβάνουν στοιχεία επικοινωνίας (επωνυμία, δ/νση έδρας, τηλ., e-mail), κωδικό κύριας δραστηριότητας, υπεύθυνο επικοινωνίας, μέγεθος επιχείρησης (πολύ μικρή, μικρή, μεσαία), αποκλειστικά για τη διενέργεια της «Έρευνας – Μελέτης για την ενίσχυση της ρευστότητας των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων με σύγχρονα χρηματοδοτικά εργαλεία» προκειμένου να είναι εφικτή η δημιουργία του δείγματος της έρευνας και εν τέλει η επικοινωνία με τις επιχειρήσεις για τη διενέργεια των συνεντεύξεων.

Στο πλαίσιο αυτό, κατά το προσεχές διάστημα, η εξειδικευμένη εταιρεία αναμένεται να επικοινωνήσει μαζί σας, προκειμένου να μετάσχετε στην έρευνα αυτή.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο Τμήμα Μητρώου/ ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου Ημαθίας τηλ. 23310-25470 κ. Σαββίδου Όλγα.

Ο Πρόεδρος

Μπίκας Γεώργιος