Χρονική μετάθεση των Επιμελητηριακών Εκλογών

Για το 2024, συγκεκριμένα για το διάστημα από 15 Νοεμβρίου 2024 ως 15 Δεκεμβρίου 2024, μετατίθενται οι εκλογές για την ανάδειξη νέων Διοικητικών Συμβουλίων στα Επιμελητήρια όλης της χώρας. Όπως αναφέρει το ΦΕΚ 139 (Τεύχος Α) της 29-7-2023:

Αρθρο 40
Χρονική μετάθεση της διαδικασίας εκλογής μελών των Διοικητικών Συμβουλίων των επιμελητηρίων του ν. 4497/2017
Η επόμενη, από την έναρξη ισχύος του παρόντος, δι-αδικασία εκλογής των μελών των Διοικητικών Συμβου¬λίων των επιμελητηρίων της παρ. 1 του άρθρου 69 του ν. 4497/2017 (ΑΊ 71), διεξάγεται σε ημερομηνία μεταξύ της 15ης Νοεμβρίου 2024 και της 15ης Δεκεμβρίου 2024, που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του οικείου επιμελητηρίου.

Δείτε το ΦΕΚ εδώ: ΦΕΚ 139_Α_29-7-2023 ΧΡΟΝΙΚΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ001