∆ιακήρυξη ανοιχτού διαγωνισµού καυσίμων (57/2022)

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ανακοινώνει τη διενέργεια ηλεκτρονικού ανοιχτού ∆ιαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει – τιµής, για την προµήθεια καυσίµων θέρµανσης µονάδων της ΥΠΑ για κάλυψη ετήσιων αναγκών. Διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ.