∆ιακήρυξη Ηλεκτρονικού ∆ιαγωνισµού «Ανοικτής ∆ιαδικασίας», για την Προµήθεια Ανταλλακτικών για την επισκευή του Αξονικού Τοµογράφου SOMATOM DEFINITION AS

∆ιακήρυξη Ηλεκτρονικού ∆ιαγωνισµού «Ανοικτής ∆ιαδικασίας», για την Προµήθεια Ανταλλακτικών για την επισκευή του Αξονικού Τοµογράφου SOMATOM DEFINITION AS. Διαβάστε ΕΔΩ.