2η παράταση: Πρόγραμμα κατάρτισης ανέργων (περιοχή Βέροιας)

Αναφορικά με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 03/2023 για το έργο «Ανάπτυξη δεξιοτήτων ανέργων στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) Βέροιας» (MIS 5056519) και σε συνέχεια της 2ης παράτασης για την υποβολή των αιτήσεων που ανακοινώθηκε, έως και τις 21/04/2023, θα θέλαμε να ενημερώσουμε τους υποψήφιους, ότι όσοι υπέβαλαν την αίτησή τους έως τη λήξη της προθεσμίας της 1ης παράτασης που δόθηκε  (07/04/2023), μπορούν να υποβάλουν τα αναφερόμενα στην πρόσκληση δικαιολογητικά είτε στην αρχική προθεσμία (δηλαδή από τις 08/04/2023 έως και τις 12/04/2023), είτε να τα αποστείλουν μετά τη λήξη της 2ης παράτασης (δηλαδή από 22/04/2023 έως και 26/04/2023). Σε κάθε περίπτωση η αίτησή τους θα θεωρηθεί έγκυρη, εφόσον και τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά είναι σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην πρόσκληση.

Προσοχή: Η παραπάνω συνθήκη ισχύει μόνο για όσους υπέβαλαν την αίτησή τους έως την καταληκτική ημερομηνία της 1ης παράτασης, δηλαδή έως τις 07/04/2023. Όσοι υποψήφιοι υποβάλουν αίτηση μετά τις 07/04/2023, θα πρέπει να υποβάλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά όπως αυτά ορίζονται στην Πρόσκληση, στο διάστημα που ορίζει η 2η παράταση, δηλαδή από 22/04/2023 έως και 26/04/2023 και ώρα 14:00.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ _ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ- ΣΒΑΑ_ΒΕΡΟΙΑ_5056519_v1 -2η ΠΑΡΑΤΑΣΗ -μέχρι 21.04.2023