4η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας και Θράκης: διαγωνισμός με αριθμό διακήρυξης 26/2023

Η Διοίκηση της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, βάσει της με
αριθμό πρωτ. 20406/03-05-2023 (ΑΔΑ: 6ΥΧΩΟΡ1Ο-Ρ3Β) Απόφασης, προκηρύσσει ηλεκτρονικό δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό κάτω των ορίων, ανάδειξης αναδόχου για την
“αποκατάσταση του υπογείου χώρου του Ακτινολογικού – Φυσικοθεραπευτηρίου Τ.Ι.”,
του Κέντρου Υγείας 25ης Μαρτίου, αρμοδιότητας της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας
Μακεδονίας και Θράκης,

Διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ