Προσωρινός πίνακας επιτυχόντων της Πράξης “Ανάπτυξη δεξιοτήτων εργαζομένων στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) Νάουσας”

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης “Ανάπτυξη δεξιοτήτων εργαζομένων στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) Νάουσας” με κωδικό ΟΠΣ 5073390, ολοκληρώθηκε η διαδικασία ελέγχου των υποβληθέντων αιτήσεων και δικαιολογητικών.

Συγκροτείται προσωρινός πίνακας επιτυχόντων κατά φθίνουσα σειρά και απορριφθέντων υποψηφίων.

Δείτε τον Προσωρινό Πίνακα Κατάταξης ΕΔΩ.

Οι μη επιλεγέντες ωφελούμενοι έχουν το δικαίωμα υποβολής ενστάσεων – αντιρρήσεων εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη δημοσίευση του Πίνακα, ήτοι από 20-4-2023 έως 24-4-2023, με τη διαδικασία που ορίζεται στην παράγραφο 5.3 της πρόσκλησης.

5073390_ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ_