424 ΓΣΝΕ – ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 87/2022

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη  πρόσκληση υποβολής προσφοράς στο πλαίσιο της Απευθείας Ανάθεσης του άρθρου 118 του ν.4412/2016  για την «προμήθεια και επισκευή μηχανημάτων των χειρουργείων», CPV: 50400000-9, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας δεκαοκτώ χιλιάδων τετρακοσίων έξι ευρω και εξήντα λεπτά (18.406,60€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.   

 

Επισυναπτόμενα θα βρείτε τις λεπτομέρειες. αδ 87 ΑΔΑ 6Ξ086-ΞΕ7 ΑΔΑΜ 22PROC010599620