424 ΓΣΝΕ – Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’145/2021 (ΕΣΗΔΗΣ: 139457)

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού, με αριθμό διακήρυξης 145/2021, (ΕΣΗΔΗΣ:139457), για την «προμήθεια φαρμακευτικού υλικού (Φαρμακευτικά είδη)», CPV: 33680000-0, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας ενενήντα πέντε χιλιάδων ευρώ (95.000,00€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.