Προμήθεια Αυτοματοποιημένης Μετρητικής Συσκευής Συντεταγμένων

Το Τμήμα Οικονομικών Διαχείρισης Δαπανών της Γεν. Γραμματείας Βιομηχανίας του Κρατικού Εργοστασίου Αεροσκαφών προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την Προμήθεια Αυτοματοποιημένης
Μετρητικής Συσκευής Συντεταγμένων (Coordinate Measuring Machine) Σύμφωνα με την ΠΕΔ-Α-00851 Έκδοση 2η. Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ