Έρευνα για την Καινοτομία στις ελληνικές επιχειρήσεις 2020-2022

Σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα που πραγματοποιεί σε σχεδόν 7.800 επιχειρήσεις το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) σε συνεργασία με την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ)για τη συλλογή των επίσημων στατιστικών στοιχείων για την Καινοτομία στις ελληνικές επιχειρήσεις, με περίοδο αναφοράς την τριετία 2020-2022.

Κύριο αντικείμενο της έρευνας αποτελούν οι δραστηριότητες των επιχειρήσεων, η σύνδεσή τους με την καινοτομία και η εισαγωγή καινοτομιών από τις επιχειρήσεις με αναφορά σε δύο τύπους καινοτομίας: καινοτομία προϊόντος (αγαθών ή υπηρεσιών) και καινοτομία επιχειρησιακής διαδικασίας. Η έρευνα συλλέγει στοιχεία για τους τύπους καινοτομίας, τις καινοτομικές δραστηριότητες των επιχειρήσεων, την εισαγωγή νέων προϊόντων στην επιχείρηση και στην αγορά, τις στρατηγικές, το επιχειρηματικό περιβάλλον, τις συνεργασίες των επιχειρήσεων, τις διάφορες μορφές χρηματοδότησης, την επίδραση της νομοθεσίας στις καινοτομικές δραστηριότητες, τα περιβαλλοντικά ζητήματα της καινοτομίας, τα εμπόδια που συναντούν οι επιχειρήσεις για την ανάπτυξη καινοτομιών, καθώς και τον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων.

Η Έρευνα για την Καινοτομία (Community Innovation Survey – CIS) αποτελεί την εμβληματική πανευρωπαϊκή έρευνα για τη συλλογή στοιχείων που αφορούν την καινοτομία και τις συναφείς δραστηριότητες των επιχειρήσεων και διεξάγεται σε όλες τις χώρες-µέλη της ΕΕ µέσω ενιαίου πρότυπου ερωτηματολογίου. Το ΕΚΤ, ως η αρμόδια Εθνική Αρχή του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος, υλοποιεί την έρευνα στην Ελλάδα.

Η συλλογή των στοιχείων γίνεται μέσω ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων, τα οποία συμπληρώνονται σε ειδικά διαμορφωμένη πλατφόρμα με ενσωματωμένους ελέγχους πληρότητας και ορθότητας. Η συλλογή υποστηρίζεται από εξωτερικούς συνεργάτες – ερευνητές της ΕΛΣΤΑΤ σε όλη την επικράτεια. Ο πληθυσμός της έρευνας αποτελείται από ελληνικές επιχειρήσεις με 10 απασχολούμενους και άνω σε κύριους κλάδους της Βιομηχανίας και των Υπηρεσιών. Στην τρέχουσα έρευνα της περιόδου 2020-2022 συμμετέχουν σχεδόν 7.800 επιχειρήσεις σε όλη την χώρα.

Οι παραγόμενοι δείκτες αποστέλλονται από όλες τις χώρες στην Eurostat με σκοπό τη δημοσίευσή τους σε διεθνείς βάσεις δεδομένων και την ενσωμάτωσή τους σε αναλυτικές εκδόσεις και μελέτες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του ΟΟΣΑ κ.ά. Αξιοσημείωτη έκδοση που περιλαμβάνει τους δείκτες καινοτομίας αποτελεί το European Innovation Scoreboard, έκδοση στην οποία παρουσιάζονται συγκριτικά οι δείκτες επίδοσης των χωρών και η κατάταξή τους, ενώ το ΕΚΤ σε πρόσφατη έκδοσή του ανέλυσε τις επιδόσεις καινοτομίας της Ελλάδας για το διάστημα 2015-2022 (https://metrics.ekt.gr/publications/619). Αντιστοίχως, το Regional Innovation Scoreboard, συγκρίνει τους δείκτες καινοτομίας σε επίπεδο περιοχών/ περιφερειών των χωρών. 

Επιπρόσθετα, το EKT δημοσίευσε πρόσφατα σε ειδική αναλυτική έκδοση με τίτλο «Καινοτομία στις ελληνικές επιχειρήσεις 2018-2020» (https://metrics.ekt.gr/publications/588) τα αποτελέσματα της αμέσως προηγούμενης έρευνας. Γενικότερα, τα αποτελέσματα των ερευνών για την Καινοτομία δημοσιεύονται από το ΕΚΤ στην ιστοσελίδα https://metrics.ekt.gr/innovation, όπως και σε θεματικές εκδόσεις για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό των επιχειρήσεων σε σύνδεση με την Καινοτομία. Η τελευταία εξειδικευμένη ανάλυση για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό των επιχειρήσεων είναι διαθέσιμη στον σύνδεσμο https://metrics.ekt.gr/publications/606.