Έρευνα του Πανεπιστημίου Αιγαίου για τις επιχειρήσεις

Οι θεσμικές, νομικές και κοινωνικές εξελίξεις σε Ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο σε θέματα κοινωνικής υπευθυνότητας και βιωσιμότητας όπως: η στρατηγική της ΕΕ για την κοινωνική ευθύνη, η Ευρωπαϊκή οδηγία εταιρικής αναφοράς για τη βιωσιμότητα CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), οι παγκόσμιοι στόχοι για τη βιώσιμη ανάπτυξη του ΟΗΕ (SDGs) και η ανάπτυξη των πράσινων και βιώσιμων επενδύσεων, ασκούν πιέσεις στις επιχειρήσεις για αλλαγή του επιχειρηματικού τους μοντέλου, της κουλτούρας, των στόχων και των πρακτικών τους. Ειδικότερα, οι ΜμΕ καλούνται, με περιορισμένους πόρους και έλλειψη τεχνογνωσίας, να καταλάβουν τις αλλαγές και την επίδρασή τους και να προσαρμοστούν σε σύντομο χρονικό διάστημα. Αυτό είναι σημαντικό προκειμένου να μπορούν να χρηματοδοτηθούν, να επιλεγούν ως προμηθευτές και να ενισχύσουν την εξωστρέφεια, την καινοτομία και την ανθεκτικότητά τους.   

Κατανοώντας ότι η διαδικασία μετασχηματισμού και αλλαγής ξεκινά από τον/την επιχειρηματία, και έχει ως βάση της την αλλαγή του τρόπου σκέψης και των αξιών που διέπουν την κουλτούρα και φιλτράρουν τις επιλογές και τις αποφάσεις του/της, η έρευνά μου εστιάζει στις ελληνικές ΜμΕ (10 – 250 εργαζόμενους/ες) και στη διερεύνηση των αξιών που πρέπει να διέπουν την κουλτούρα και τη δράση μίας επιχείρησης προκειμένου να ενισχυθεί η ανθεκτικότητα και η οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική της απόδοση. Στην προσπάθεια αυτή, αρωγός είναι η κα Αναστασία Δασκαλοπούλου, υποψήφια διδάκτωρ του Τμήματος που υπηρετώ.

Αναγνωρίζοντας τον καταλυτικό ρόλο που διαδραματίζουν τα Επιμελητήρια στην ανάπτυξη του εμπορίου και στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου ζητάει τη συμβολή των μελών του Επιμελητηρίου Ημαθίας στην έρευνα αυτή, μέσω της συμπλήρωσης των ακόλουθων ερωτηματολογίων (δείτε links), από τις επιχειρήσεις της Ημαθίας. To ερωτηματολόγιο στο 1ο link απευθύνεται στον/στην επιχειρηματία (ή σε μέλος του ΔΣ) και το ερωτηματολόγιο στο 2ο link στους/στις εργαζόμενους/ες της επιχείρησης.

https://docs.google.com/forms/d/16gd4yXs1Hp5PF9CFNSPejg-5_tA9mkxTD6J_ExC-H4s/edit

https://docs.google.com/forms/d/1WFSP7VVCIGjEiNDMZCGLbpN2NwLwKEUiHLTQqOVaI8Y/edit