Αναβάθμιση πολύ μικρών &μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους σε νέες αγορές

Αναβάθμιση πολύ μικρών &μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους σε νέες αγορές

Δημοσιεύθηκε η δέκατη τρίτη  (13η) τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Δράσης «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους σε νέες αγορές» σχετικά με την ένταξη επιπλέον τεσσάρων (4) πράξεων, δημόσιας δαπάνης 267.879,79ευρώ

Δείτε εδώ την απόφαση