Ημέρα: 29 Δεκεμβρίου 2021

Αναβάθμιση πολύ μικρών &μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους σε νέες αγορές

Αναβάθμιση πολύ μικρών &μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους σε νέες αγορές
Δημοσιεύθηκε η δέκατη τρίτη  (13η) τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Δράσης «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους σε νέες αγορές» σχετικά με την ένταξη επιπλέον τεσσάρων (4) πράξεων, δημόσιας δαπάνης 267.879,79 ευρώ.
Η απόφαση είναι επισυναπτόμενη…..

Γενικό Νοσοκομείο Βέροιας – Περίληψη Διακήρυξης Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ολρίων

Γενικό Νοσοκομείο Βέροιας – Περίληψη Διακήρυξης Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ολρίων
 
Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η
ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 24/2021 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ
Το Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας κατόπιν της αριθ. 32/10-12-2021 (θέμα 4ο) Πράξης του Δ.Σ. του Γ.Ν. Ημαθίας,
Δ ι ε ν ε ρ γ ε ί
Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό άνω των ορίων, για την υλοποίηση του υποέργου 1, της υπ’ αριθμ. 2021ΕΠ00810002 πράξης προμήθειας «Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού – Εξωσωματικός…..

Επιχορήγηση Αυτοαπασχολούμενων Δικηγόρων

Επιχορήγηση Αυτοαπασχολούμενων Δικηγόρων
Δημοσιεύθηκε η όγδοη (8η) τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Αιτήσεων Χρηματοδότησης στο πλαίσιο της Δράσης «Επιχορήγηση Αυτοαπασχολούμενων Δικηγόρων», σχετικά με τη συμπληρωματική ένταξη εξακοσίων ενενήντα τεσσάρων (694) επιπλέον αιτήσεων χρηματοδότησης δημόσιας δαπάνης 1.277.808,43 ευρώ.
Δείτε εδώ την απόφαση…..

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Ανακοίνωση Διακήρυξης του Υπ΄ Αριθ.: 98/21 Διαγωνισμού)

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Ανακοίνωση Διακήρυξης του Υπ΄ Αριθ.: 98/21 Διαγωνισμού)
 
Σας γνωρίζουμε ότι, η ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/7, προκηρύσσει σύμφωνα με το (β) σχετικό, ηλεκτρονικό, ανοικτό, δημόσιο διαγωνισμό, για την προμήθεια (40.000 τεμ.) επενδυτών εκστρατείας παραλλαγής δάσους νέου τύπου (τζάκετ παραλλαγής) με σκοπό την κάλυψη αναγκών Ν/Σ οπλιτών, μαθητών και εξερχόμενων παραγωγικών σχολών.
Κατόπιν των παραπάνω, σας αποστέλλουμε, συνημμένα, την περίληψη της διακηρύξεως του υπ’ αρίθ. 98/21 δ…..

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ÇUKUROVA TEXTILE AND READY TO WEAR FAIR

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ
 
ÇUKUROVA TEXTILE AND READY TO WEAR FAIR
Μεταξύ των ημερομηνιών 02 – 05 Φεβρουαρίου  2022 πρόκειται να πραγματοποιηθεί Διεθνής Έκθεση « ÇUKUROVA TEXTILE AND READY TO WEAR FAIR »από την εταιρία Tüyap Adana Exhibition Inc.και στην Τουρκία- ADANA – στο  Adana  İnternational Exhibition and Congress Center –  με την επιχορήγηση του σχετιζόμενου φορέα εξαγωγής.
 
Στην έκθεση προσκαλούνται τα στελέχη των διοικήσεων των εταιριών που δραστηριοποιούνται στους τομε…..

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Σας διαβιβάζουμε περίληψη Διακήρυξης ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού με κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά,
προσδιοριζόμενη αποκλειστικά βάσει της τιμής, για την «Παροχή υπηρεσιών αναφορικά με
την εργοστασιακή επισκευή ανταλλακτικών μονάδων Συστημάτων Επιτήρησης»……

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Ανακοίνωση Διακήρυξης του Υπ΄ Αριθ.: 96/21 Διαγωνισμού)

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Ανακοίνωση Διακήρυξης του Υπ΄ Αριθ.: 96/21 Διαγωνισμού)
Σας γνωρίζουμε ότι, η ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/7, προκηρύσσει σύμφωνα με το (β) σχετικό, ηλεκτρονικό, ανοικτό, δημόσιο διαγωνισμό, για την προμήθεια (80.800 ζευγών) πρόσθετων ανατομικών πάτων αρβυλών τύπου Ι για την απρόσκοπτη υλοποίηση του προγράμματος κατασκευής αρβυλών του 700 ΣΕ.
Κατόπιν των παραπάνω, σας αποστέλλουμε, συνημμένα, την περίληψη της διακηρύξεως του υπ’ αρίθ. 96/21 διαγωνισμού και σας παρακαλούμε, όπως …..

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Ανακοίνωση Διακήρυξης του Υπ΄ Αριθ.: 97/21 Διαγωνισμού)

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Ανακοίνωση Διακήρυξης του Υπ΄ Αριθ.: 97/21 Διαγωνισμού)
 
Σας γνωρίζουμε ότι, η ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/7, προκηρύσσει σύμφωνα με το (β) σχετικό, ηλεκτρονικό, ανοικτό, δημόσιο διαγωνισμό, για τη σύναψη σύμβασης για την «προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων τύπου LED και λαμπτήρων τύπου LED εξοικονόμησης ενέργειας στις εγκαταστάσεις φωτισμού εξωτερικών χώρων, με σκοπό τη βελτίωση της ενεργειακής αναβάθμισης των Στρατοπέδων των ΕΔ».
Κατόπιν των παραπάνω, σας αποστέλλ…..

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 70/2021 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 70/2021 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ
 
Η Διοίκηση της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, βάσει της υπ’ αριθμ. 52184/27.12.2021 Απόφασης (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) (ΑΔΑ:9690ΟΡ1Ο-ΕΞ3),
Προκηρύσσει
Ηλεκτρονικό δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό κάτω των ορίων, για την «Προμήθεια αναλώσιμων υλικών εργαστηρίων για τις ανάγκες των Κέντρων Υγείας αρμοδιότητας της 4ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας και Θράκης» (CPV 33790000-4, Εργαστηριακά είδη, ε…..