Ανακοίνωση Διακήρυξης του Υπ΄Αριθ: 51/22 Διαγωνισμού

Ανακοίνωση Διακήρυξης του Υπ΄ Αριθ: 51/22 Διαγωνισμού σχετικά με:

α. Ν.3433/2006 «Προμήθειες Αμυντικού Υλικού των Ενόπλων Δυνάμεων»
β. Ν.3883/2010 «Υπηρεσιακή εξέλιξη και ιεραρχία των στελεχών
των Ενόπλων Δυνάμεων – Θέματα Διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας και Συναφείς Διατάξεις»
γ. Ν.3978/2011 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Υπηρεσιών και Προμηθειών στους Τομείς της Άμυνας και της Ασφάλειας»
δ. Φ.600.163/87/430210/Σ.3158/16 Νοε 22/ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/3β

Διαβάστε την ΕΔΩ.