Ανακοίνωση Διακήρυξης του Υπ΄ Αριθ.: 12/22 Διαγωνισμού

Ανακοίνωση Διακήρυξης του Υπ΄ Αριθ.: 12/22 Διαγωνισμού

 

Η ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ προκηρύσσει με το (β) σχετικό, 2ο επαναληπτικό ηλεκτρο-νικό, ανοικτό, δημόσιο διαγωνισμό, για τη σύναψη σύμβασης χρηματοδοτικής μί-σθωσης (leasing) 5ετούς διάρκειας, 4 μικρολεωφορείων (7-9 θέσεων) με δικαίωμα εξαγοράς τους (option) μετά το τέλος της μίσθωσης, με κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτι-στης σχέσης ποιότητας – τιμής), συνολικού προϋπολογισμού ποσού ύψους: εκα-τόν σαράντα έξι χιλιάδων και τετρακοσίων δέκα ευρώ (146.410,00 €), χωρίς ΦΠΑ.

Σχετικά Αρχεία: