Ανακοίνωση Διακήρυξης του Υπ΄ Αριθ.: 13/22 Διαγωνισμού

Ανακοίνωση Διακήρυξης του Υπ΄ Αριθ.: 13/22 Διαγωνισμού

 

Η ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ προκηρύσσει με το (β) σχετικό, σχετικό, ηλεκτρονικό, ανοι-κτό, δημόσιο διαγωνισμό, 4ετούς διάρκειας, για την προμήθεια ελαιολιπαντικών λιπάνσεως μέσων εδάφους για κάλυψη αναγκών των Κλάδων των ΕΔ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, συνολικού προϋπολογισμού ποσού ύψους: πέντε εκατομμυρίων οκτακοσί-ων τριάντα ενός χιλιάδων επτακοσίων δέκα πέντε ευρώ και τριάντα εννέα λεπτών (5.831.715,39 €), χωρίς ΦΠΑ.

Σχετικά Αρχεία: