Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού (Περίληψη Διακήρυξης) Δ.22/21

Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού (Περίληψη Διακήρυξης) Δ.22/21

 

1. α. Αναθέτουσα Αρχή: 206 ΠΤΕΡΥΓΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ (206ΠΑΥ)

β. Μονάδα που διενεργεί τον διαγωνισμό: 206 ΠΤΕΡΥΓΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ (206ΠΑΥ)

2. Διαδικασία διεξαγωγής του διαγωνισμού : Ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια ξυλουργικών υλικών στο πλαίσιο του έργου αυτεπιστασίας: «Υπολειπόμενες Εργασίες Νέου Διώροφου Οικήματος Διαμονής Προσωπικού στην 112ΠΜ (ΑΕΕ: 13/21)», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. α. Αντικείμενο του διαγωνισμού : Η επιλογή αναδόχου για την προμήθεια ξυλουργικών υλικών στο πλαίσιο του έργου αυτεπιστασίας: «Υπολειπόμενες Εργασίες Νέου Διώροφου Οικήματος Διαμονής Προσωπικού στην 112ΠΜ (ΑΕΕ: 13/21)»με CPV: 44191000-5.

β. Συνολική Προϋπολογισθείσα Δαπάνη : 56.180,00 € (χωρίς ΦΠΑ), ήτοι 69.663,20 € (με ΦΠΑ 24%).