Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού (Περίληψη Διακήρυξης) Δ.03/22

Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού (Περίληψη Διακήρυξης) Δ.03/22

 

1. α. Αναθέτουσα Αρχή: 206 ΠΤΕΡΥΓΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ (206ΠΑΥ)

β. Μονάδα που διενεργεί τον διαγωνισμό: 206 ΠΤΕΡΥΓΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ (206ΠΑΥ)

2. Διαδικασία διεξαγωγής του διαγωνισμού : Ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια υλικών ελαστικού αγωγού στο πλαίσιο του έργου αυτεπιστασίας: «Αντικατάσταση Υποβρυχίου Μεταλλικού Τμήματος Αγωγού Καυσίμου του Αγκυροβολίου της 116ΠΜ» (ΑΕΕ: 18/21), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. α. Αντικείμενο του διαγωνισμού : Η επιλογή αναδόχου για την προμήθεια υλικών ελαστικού αγωγού στο πλαίσιο του έργου αυτεπιστασίας: «Αντικατάσταση Υποβρυχίου Μεταλλικού Τμήματος Αγωγού Καυσίμου του Αγκυροβολίου της 116ΠΜ» (ΑΕΕ: 18/21), με κωδικούς CPV: 44161410-3, 42131280-2, 44167110-2, 44531510-9 και 43135000-8.

β. Συνολική Προϋπολογισθείσα Δαπάνη : 46.300,00 € (ΦΠΑ 0% λόγω πηγής χρηματοδότησης).

γ. Συνολικές Ποσότητε