Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού (Δ. 17/22)

Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού (Δ. 17/22)

 

1. Σας στέλνουμε την ανακοίνωση της διενέργειας του παρακάτω διαγωνισμού και σας παρακαλούμε να την τοιχοκολλήσετε για να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι :

Δ. 17/22 Διαγωνισμός

2. Δεν απαιτείται αποστολή έκθεσης τοιχοκόλλησης .

Σχετικά Αρχεία: