Ανακοίνωση Μετάθεσης εκ νέου Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών Διαγωνισμού Δ. 21/20

 Ανακοίνωση Μετάθεσης εκ νέου Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών Διαγωνισμού Δ. 21/20

Σας γνωρίζουμε ότι μετατίθεται εκ νέου η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών του υπ΄ αριθμ. 21/20 διαγωνισμού –τηρουμένων των κανόνων δημοσιότητας του Ν. 4412/16 – με αντικείμενο την «Εργοστασιακή Συντήρηση Υλικού PROPELLER, NSN 1610015583595, P/N: 802375-2, Α/Φ CL-415», χωρίς τροποποίηση των όρων της σχετικής διακήρυξης. 2. Νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η 6 η Αυγούστου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 μμ, με ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών την 13 η Αυγούστου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 πμ.

Επισυνάπτεται το σχετικό έγγραφο.