Ανακοίνωση Περίληψης Διακήρυξης του Υπ΄ Αριθμ: 14/22 Δγσμο

Ανακοίνωση Περίληψης Διακήρυξης του Υπ΄ Αριθμ: 14/22 Δγσμο

 

Σας γνωρίζουμε ότι, η ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/7, προκηρύσσει σύμφωνα με το (β)

σχετικό, ηλεκτρονικό, ανοικτό, δημόσιο διαγωνισμό, για τη σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο

(Σ-Π) 3ετούς διάρκειας με σκοπό την προμήθεια Α΄ υλών, για την κάλυψη αναγκών του

διακλαδικού προγράμματος παραγωγής χρωμάτων και πλαστικών ειδών του 691 ΒΕΒ.

Κατόπιν των παραπάνω, σας αποστέλλουμε, συνημμένα, την περίληψη

της διακηρύξεως του υπ’ αριθ. 14/22 διαγωνισμού και σας παρακαλούμε, όπως τη

διαβιβάσετε στα μέλη σας για την έγκαιρη ενημέρωσή τους, με σκοπό την όσο το

δυνατόν ευρύτερη συμμετοχή τους σ’ αυτόν.

Η αποστολή στην εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, πραγματο-

ποιήθηκε τη Πέμπτη 14 Απρ 22.

Η αποστολή της προκήρυξης στον ιστότοπο του ΚΗΜΔΗΣ θα πραγμα-

τοποιηθεί την Τρίτη 19 Απρ 22

Σχετικά Αρχεία: