ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – 201 K.E.A.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ανακοίνωση (Προκήρυξης) Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.02/22

1. Αναθέτουσα Αρχή/Μονάδα που διενεργεί τον διαγωνισμό: 201 ΚΕΦΑ (Αεροπορική Βάση Ελευσίνας, Λ. Γέλας 1, Ελευσίνα, ΤΚ 19200, τηλ.: 2105504398).

2. Διαδικασία διεξαγωγής του διαγωνισμού: Ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) με σκοπό τη σύναψη σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. α. Αντικείμενο του διαγωνισμού: Η προμήθεια τριών (3) τεμαχίων υλικού «ΝΕΤ MEN SL-24», (O/N 223123).

β. Συνολική Προϋπολογισθείσα Δαπάνη: 168.000,00 €.

 

Λεπτομέρειες στο επισυναπτόμενο