ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Δ.01/22 ΤΗΣ ΔΟΥ ΑΒ ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Δ.01/22 ΤΗΣ ΔΟΥ ΑΒ ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ

 

σας διαβιβάζουμε συνημμένα την προκήρυξη Διαγωνισμού θέματος. Για τυχόν
διευκρινήσεις τηλ.2108191241-42-43.

Σχετικά Αρχεία: