Ανακοινώνουμε ότι το Γενικό Νοσοκομείο Πέλλας (Ν.Μ. Έδεσσας) προκηρύσσει ανοικτό πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η  Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ

 

    Ανακοινώνουμε ότι το Γενικό Νοσοκομείο Πέλλας (Ν.Μ. Έδεσσας) προκηρύσσει ανοικτό πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ, με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο προσφερόμενο μηνιαίο μίσθωμα, με ποσό εκκίνησης #2.700,00€#,για χρονικό διάστημα 3 έτη, και με αριθμό διακήρυξης No 45/2021. Εφόσον οι προσφέροντες συμμετέχουν στον διαγωνισμό με αντιπρόσωπό τους, υποβάλλουν μαζί με την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης.

Οι προσφορές ισχύουν με ποινή αποκλεισμού χωρίς καμία αλλαγή για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνώναπό την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών.

Εναλλακτικές Προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Οι προσφορές υποβάλλονται εγγράφως σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο στο Νοσοκομείο Πέλλας (Ν.Μ. Έδεσσας), όπου θα παραλαμβάνονται και θα λαμβάνουν αριθμό πρωτοκόλλου, μέχρι την προηγούμενη ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού, ήτοι μέχρι την 23-12-2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:30 π.μ.

Η Διακήρυξη καταχωρείται  στο διαδίκτυο στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ), στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL): www.gnedessas.eu   στην διαδρομή : ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ► ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ.

Ημερομηνία διενέργειας 24.12.2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.

Ελάχιστο μηνιαίο μίσθωμα: #2.700,00€# (πλέον χαρτοσήμου 3,6%).

Γλώσσα σύνταξης προσφοράς :Ελληνική

Ημερομηνία δημοσίευσης της Διακήρυξης στον Ελληνικό Τύπο στις 08-12-2021 ημέρα Τετάρτη.

Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες μέρες από 10:00 έως 14:30 στο Γραφείο Προμηθειών του Γενικού Νοσοκομείου Πέλλας Τέρμα Εγνατίας ΤΚ 58200, τηλ. 2381350335.

Σχετικά Αρχεία: