ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ BARCODE READER

 «Ανάρτηση Περιληπτικής Διακήρυξης»

 

Περιληπτική Διακήρυξη του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Εκτυπωτικών Μηχανημάτων (εκτυπωτές, εκτυπωτές/πολυμηχανήματα, Φωτοαντιγραφικά μηχανήματα, εκτυπωτές ετικετών) και Barcode Reader – CPV 30120000-06 – με ετήσια προϋπολογισθείσα δαπάνη #74.301,00 €# συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για την Κεντρική Υπηρεσία και τους φορείς ΠΦΥ αρμοδιότητας της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας.

Επισυνάπτονται τα σχετικά έγγραφα.

Σχετικά Αρχεία: