ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 1 5/2022 ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 1    5/2022 ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

Το Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας – Μονάδα Βέροιας κατόπιν της αριθ. 01/19-01-2022 (θέμα 9ο) Πράξης του Δ.Σ. του Γ.Ν. Ημαθίας,

π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι

Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό κάτω των ορίων, για την προμήθεια του είδους «Ιατρικές Προμήθειες (Διαλύματα Αιμοκάθαρσης, Συστήματα Περιτοναϊκής Κάθαρσης και Αναλώσιμα Υλικά Θεραπείας Νεφρών)» – (CPV: 33192000-2) για τις ανάγκες του Γ.Ν. Ημαθίας – Μονάδα Βέροιας, συνολικού προϋπολογισμού εκατόν πενήντα δύο χιλιάδων οκτακοσίων εβδομήντα ενός ευρώ και εβδομήντα λεπτών (152.871,70€) μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα: 15-2-2022 και ώρα 08:00 π.μ.

Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα: 2-3-2022 και ώρα 17:00.

 

Ημερομηνία Ηλεκτρονικής αποσφράγισης: 10-3-2022 και ώρα 12:30 στο Γραφείο Προμηθειών της Υγειονομικής Μονάδας Βέροιας ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής

 

Λεπτομέρειες θα βρείτε στο επισυναπτόμενο