Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την Προμήθεια Περιεκτών Μολυσματικών 60lt (Kόκκινα και Κίτρινα Χαρτοκιβώτια) για Κάλυψη Αναγκών 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας Αεροπορίας (αριθμός συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 154897).

Aνοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την Προμήθεια Περιεκτών Μολυσματικών 60lt (Kόκκινα και Κίτρινα Χαρτοκιβώτια) για Κάλυψη Αναγκών 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας Αεροπορίας (αριθμός συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 154897).

 

Αρμόδιοι για συνεργασία: Ασμχος(Ο) Αβραμίδης Αβραάμ, Επγός (Ο) Ντάφλος Χαράλαμπος και Ασμίας (ΥΤΑ) Παπαμιχάλης Παντελής, τηλέφ. 210- 7464102, 7464105, 7464120.